giới thiệu chung
VIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM - VIED
giới thiệu chung
VIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM - VIED
Năm 2008 Viện được thành lập với tên gọi Viện Nghiên Cứu Phát triển Giáo Dục dưới sự lãnh đạo của Viện trưởng, GS.TS Đinh Quang Báo – Nguyên Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2016 để thực hiện chức năng và nhiệm vụ mới, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch - Viện trưởng, PGS.TS.Nguyễn Thanh Hà, Viện đổi tên thành Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam (VIED) theo quyết định hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học & Công nghệ và con dấu pháp lý do Tổng cục Cảnh Sát cấp.
QUAN Hệ QUốC Tế
GIáO DụC QUốC Tế
HợP TáC đầU Tư
HÌNH ẢNH SỰ KIỆN